Кухарівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Меню сайту

Конституція
Конституція

Наше опитування

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2017 » Лютий » 19 » Конкурс "Шкільна бібліотека"(продовження)-1
15:00
Конкурс "Шкільна бібліотека"(продовження)-1

РОЗДІЛ 1.

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ БІБЛІОТЕКИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1.1. Шкільна бібліотека важливий елемент навчального закладу

Шкільна бібліотека - обов’язковий структурний підрозділ навчального закладу, який здійснює інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час.

Шкільна бібліотека нашої школи - це не лише інформаційний центр, а й важливий елемент навчально-виховного процесу. Посилену увагу ми приділяємо інформаційно-бібліографічній роботі в обслуговуванні учнів, учителів, вихователів, інших співробітників школи, основну роботу спрямовуємо на виховання в учнів інтересу до книжки й читання, на всебічне задово­лення інформаційних потреб читачів. Індивідуальні форми роботи з дітьми поєднуються з інфор­маційними та масовими.

У навчальних кабінетах нашої школи об­ладнані полиці, на яких учителі виставляють літера­туру з позакласного читання. Систематично прово­дяться колективні читання й обговорення художніх творів, індивідуальні бесіди, організовуються свята книжки, тематичні вечори, які є для школярів джерелом пізнавальної інформації, відпочинку й ра­дості.

Художня книга надзвичайно підвищує якість шкільного навчання, тому потрібно навчити дітей робити виписки з літературних творів. Якщо ви порівняєте успішність навчання дітей, які багато читають, з успішністю в навчанні дітей, які не беруть у руки жодної книжки, крім підручника, то побачите дуже велику різницю в грамотності. Діти, які читають, привчаються самостійно навчатися за допомогою книжок, знаходячи в них відповіді на питання, що їх цікавлять. Книжка потрібна підрос­таючому поколінню не менше, ніж школа – ось чому популяризація літератури – пріоритетне завдання бібліотеки навчального закладу.

Інформаційна робота бібліотеки нашої школи полягає в оформлен­ні виставок з певних тем: «Україна – моя Батьківщина», «Країна казок», «Живуть,Тарасе рідний,поміж нас і голос твій,і пензель твій,і слово» та інші. Матеріали книжкових виставок використовують у своїй роботі вихователі, вчителі, учні 5-9 класів.

Велику увагу учнів та вчителів привертає книжкова виставка «Великий син Українського народу», яка містить такі розділи:

1. Сторінки життя і творчості Т.Г. Шевченка.

2. Поки сонце з неба світить, тебе, Тарасе, не за­будуть.

До експозиції включено збірки творів Т.Г. Шевченка, тематичні папки про його життя і творчість, про вшанування пам’яті Великого Кобзаря в Україні.

Основними напрямками роботи нашої бібліотеки є:

  • діагностування інформаційних потреб учнів; оптимізація довідково-бібліографічного забезпечення потреб та запитів користувачів;
  • тісна співпраця з педагогічним колекти­вом та батьками у реалізації навчального-виховного процесу;
  • розвиток пізнавальних читацьких інтересів дітей;
  • сприяння засвоєнню школярами сис­теми знань через різні форми й мето­ди роботи;
  • популяризація літератури та періодич­них видань;
  • формування основ інформаційної куль­тури школярів.

Діагностика інформаційних потреб користу­вачів сприяє якісному забезпеченню шко­лярів потрібною інформацією.

Метод опитування передбачає проведення бібліотекарем і вчителем анкетування, бесід з учнями. Ці форми дають можливість постійно­го контакту з користувачами інформації.

У процесі спостереження виявляються най­суттєвіші аспекти, що характеризують особли­вості запитів користувачів.

Аналіз читацьких формулярів допомагає ви­явити найбільш популярні серед учнів видан­ня та актуальну для них тематику. Завдяки цьому можна планувати поповнення бібліотечного фон­ду літературою, яка користуватиметься найбільшим попитом.

Аналіз усних і письмових заявок передбачає вивчення запитів на тематичний пошук матеріалів. Він, як і аналіз читацьких формулярів, дозволяє визначити, які джерела користують­ся найбільшим попитом. Це дає можливість укладати рекомендо­вані списки літератури з актуальних тем, виділяти у фонді необхідні видання, організовувати тематичні виставки.

Робота шкільної бібліотеки спрямована також на під­вищення фахового рівня вчителів, удосконалення­ їхньої професійної майстерності, ознайомлення з новими формами та методами роботи. До кожного педагога регулярно доно­ситься інформація про нові надходження, наявність до­даткової літератури з предмета, наукових досліджень у педагогіці, методиці викладання предметів. Учителі, що атестуються, одержують актуальну для них фахову інформацію.

Інформаційна робота серед педагогічно­го колективу включає також підготовку інформаційних списків літератури та виступи на педрадах.

Сучасне інформаційне суспільство неможли­во уявити без новітніх засобів, за допомогою яких людина отримує свої зна­ння, обмінюється думками, вирішує різнома­нітні соціальні й побутові проблеми. Інфор­мація — продукт цивілізації, рушій її прогре­су, важливий складник змісту освіти.

Бібліотеки повинні стати посередниками між джерелами інформації й користувачами. Оскільки користування шкільною бібліотекою — це, з одного боку, початкові кроки особистості в інфор­маційному просторі, а з іншого — засіб і стимул професійного зростання педагогів та підвищення якості осві­ти. Реагуючи на нові ви­моги щодо якості інформаційного забезпечен­ня навчальних предметів, шкільні біблі­отеки повинні формувати політику інформаційної підтримки освіти, навчити читача самостійного пошуку інформації.

Основними завданнями навчання інформаційної культури мають бути:

  1. Формування інформаційного світогляду особистості.
  2. Набуття учнями знань та умінь з інформаційного самозабезпечення навчальної, професійної або іншої пізнавальної діяльності.

Інформаційний світогляд – це система узагальнених поглядів на інформацію, інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні технології, інформатизацію, інформаційне суспільство та місце людини в ньому, ставлення

до навколишнього інформаційного середовища, а також обумовлені цими поглядами переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності.

Учень має оволодіти раціональними прийомами самостійного пошуку інформації як традиційним (ручним), так і автоматизованим (електронним) способами; освоїти формалізовані методи аналітико-синтетичного опрацювання інформації; використовувати традиційну і комп’ютерну технології для підготовки й оформлення результатів самостійної пізнавальної діяльності.

 Бібліотека й освіта — це поняття одного роду. Як і навчальні заклади, шкільні бібліотеки поширюють ідеї, сприяють розвитку допитливості, заохочують учнів до пізнання нового, дають змогу кожній осо­бистості виробити своє ставлення до того чи іншого питання, отримати загальні та професійні знання. З оптимізмом дивлячись у майбутнє, дослуховуємося до порад Василя Сухомлинського, який зазначав, що «Триста, п’ятсот, тисячу років житиме школа — і стільки ж років нехай живе в ній книжка. А кабінетом № 1 у школі має бути шкільна бібліотека».

1.2. Інформаційна робота бібліотеки

Шкільна бібліотека має утвердитись як центр духовного становлення особистості, духовної культури школярів, формування духовних ціннісних орієнтацій через засвоєння надбань вітчизняної і світової культури. Сьогодні навчально-виховний процес спрямований на виховання учня – суб`єкта культури і власної життєтворчості.

Бібліотека повинна акцентувати увагу педагогів на нових методичних доробках, розробках, ідеях, концепціях щодо навчання і виховання підростаючого покоління. Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом багатоаспектна і може проявлятися у проведенні уроків позакласного читання, занять-практикумів із прищеплення школярам навичок роботи з книгою, користування бібліотекою, інформаційними технологіями, організації спеціальних екскурсій, факультативів, гуртків, які б поглиблювали систему бібліотечно-бібліографічних знань учнів, проведенні вікторин, конкурсів, бесід, творчих уроків.

Сьогодні освітянські книгозбірні перетворюються в сучасні інформаційні центри навчальних закладів. Упроваджуючи у свою роботу нові інформаційні технології, використовуючи Інтернет, вони намагаються створити умови для повноцінного забезпечення інформацією педагогів та учнів.

Шкільна бібліотека має здійснювати інформаційну підтримку навчальної та освітньої діяльності, а також виконувати інформаційно-консультативну та інформаційно-координаційну функції, спрямовані на вчителя, родину та інші заклади культури та освіти. Підвищити якість навчально-виховного процесу не можна без підвищення теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки всіх учителів. Це і є для шкільної бібліотеки орієнтиром у визначенні завдань інформаційного обслуговування педагогів.

В інформаційній роботі використовується індивідуальне, групове та масове інформування:

- книжкові виставки;

- тематичні папки;

- довідкові видання;

- періодичні видання;

- медіатека;

- система каталогів та картотек;

- рекомендаційні списки літератури;

- інформаційні вісники;

- бібліотечні уроки.

У нашій шкільній бібліотеці інформаційно-бібліографічна робота проводиться за двома напрямами:

- інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі, яке сприяє засвоєнню учнями знань з основ наук, розширенню і поглибленню знань, одержаних на уроках, підвищує не лише інтелектуальний, а й духовний розвиток особистості;

- інформаційне забезпечення педагогічного колективу школи.

 

 

Хто володіє інформацією – той володіє світом

Переглядів: 534 | Додав: Administrator19 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Точний час

Пошук

Календар
«  Лютий 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Архів записів

Друзі сайту
Верховна Рада

Урядовий портал

МОН України

КОДА

РМК відділу освіти Іванківської РДА

КОІПОПК

Педпреса

ОСВІТА

Copyright MyCorp © 2020